VÝROČNÁ SPRÁVA

Retail Property Finance II, s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

Obsah

 

 

1. Profil Retail Property Finance II, s.r.o.           3

2. Analýza trhov a trendy vývoja             4

3. Súhrn kľúčových udalostí a prevádzkových výsledkov finančného roka   6

4. Zhodnotenie výsledkov hospodárenia            7

5. Rizikové faktory               8

6. Systém vnútornej kontroly a manažment rizík          9

7. Vyhlásenie o správe a riadení Spoločnosti         10

8. Správa nezávislého audítora                    14

9. Účtovná závierka                      14

 

 1. 1.Profil Retail Property Finance II, s.r.o. 

     Retail Property Finance II, s.r.o. (ďalej aj ako Spoločnosť alebo RPF II, s.r.o) bola zapísaná
17. septembra 2019 do obchodného registra. Spoločnosť pôsobí na finančnom trhu (burze cenných papierov) od 16. decembra 2019 kedy emitovala Dlhopisy RPF II 2026 s 5,30% p. a. úrokovým výnosom v predpokladanej celkovej menovitej hodnote 60 miliónov.    

     Hlavnou podnikateľskou činnosťou je poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt.

     Retail Property Finance II, s. r. o. má dvoch spoločníkov, a to spoločnosť Trenesma Limited s 98,5% podielom na základnom imaní a Ing. Peter Korbačka s 1,5% podielom na základnom imaní.

Organizačná štruktúra a pozícia RPF II, s. r. o. v skupine:

 

 

 

 

 

Portfólio

 

Spoločnosť RPF II, s. r. o. dňa 16. decembra 2019 emitovala Dlhopisy s 5,30 % úrokovým výnosom v celkovej menovitej hodnote 60 000 000 EUR splatné v roku 2026 (ISIN SK4000016390). Emitent požiadal o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. (ďalej len BCPB), žiadosť bola schválená. Dlhopisy sú v zaknihovanej podobe vo forme na doručiteľa. Menovitá hodnota každého Dlhopisu je 1 000 EUR (slovom: tisíc eur).

 

     Emisný kurz bol stanovený pre Deň vydania dlhopisov na 100 % Menovitej hodnoty. Pokiaľ nedôjde k predčasnému splateniu Dlhopisov alebo k ich odkúpeniu Emitentom a zániku podľa prepisu Emisných podmienok, budú Dlhopisy splatné jednorazovo dňa 16. decembra 2026.

 

    Prospekt bol schválený len Národnou bankou Slovenska (ďalej len NBS), ako príslušným orgánom podľa Nariadenia o prospekte. Schválenie Prospektu zo strany NBS by sa nemalo považovať za potvrdenie Emitenta ani za potvrdenie kvality Dlhopisov, ktoré sú predmetom Prospektu.

     

    RPF II, s.r.o. prijala za emisiu dlhopisov 60 000 000 EUR na bankový účet.

 

     Spoločnosť RPF II, s. r. o. v mesiaci december 2019 poskytla pôžičku na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí pôžičky svojej sesterskej spoločnosti a to spoločnosti ARMATI LIMITED so splatnosťou 7 rokov vo výške 60 000 000 EUR a úrokom vo výške 5,58%. Na základe dodatku k Zmluve o poskytnutí pôžičky zo dňa 1. januára 2021 je úroková sadzba vo výške 5,47%.

 

 

 

 

 

 

 1. 2.Analýza trhov a trendy vývoja  

     Vzhľadom ku svojej hlavnej činnosti spoločnosť RPF II, s. r. o. pôsobí na finančnom trhu. V zmysle uzatvorených zmlúv sa počas 7 rokov nebudú dohodnuté podmienky meniť (nákladové úroky a výnosové úroky).  

Makroekonomické faktory

Hrubý domáci produkt za celý rok 2021. V súhrne za rok 2021 dosiahol HDP nominálnu hodnotu 97,1 mld. eur, medziročne vzrástol o 3 % (v stálych cenách). Jednotlivé odvetvia ekonomiky tak začali kompenzovať prepady v prvom roku pandémie (rok 2020), kedy celá ekonomika SR poklesla o 4,4 %. Celková hodnota HDP v stálych cenách však naďalej zaostala za predkovidovým obdobím (rok 2019) o 1,5 %.

     Tvorba HDP súvisela s medziročným rastom pridanej hodnoty o 2,4 %. Minulý rok v porovnaní s rokom 2020 rast hrubej pridanej hodnoty zaznamenali celkovo z 10 len 4 skupiny odvetví ekonomiky, najvýznamnejšie priemysel o 8,1 %. Najdynamickejší medziročný rast v rámci priemyslu sa prejavil vo výrobe motorových vozidiel o 22,4 % a vo výrobe kovových konštrukcií o 20,2 %. Predkovidovú úroveň výkonnosti (2019) priemysel ako celok však ešte nedosiahol, chýbalo mu približne 7,4 %.

     Vo výsledkoch za rok 2021 medziročne rástli aj ďalšie tri skupiny odvetví – veľkoobchod, maloobchod; doprava a skladovanie; ubytovacie a stravovacie služby o 6,3 %, informácie a komunikácia o 2 % a mierne aj verejná správa, obrana, zdravotníctvo a sociálna pomoc o 0,8 %. Ostatných šesť odvetvových zoskupení zostalo v poklese, najvýraznejšie stavebníctvo o 4,9 %, umenie a zábava o 5,6 % či pôdohospodárstvo o 6,9 %.

     Prepady spôsobené pandémiou sa už úplne podarilo prekonať 5 skupinám odvetví – verejná správa,    obrana, povinné sociálne zabezpečenie; vzdelávanie; zdravotníctvo a sociálna pomoc o 5,3 %, odborné, vedecké a technické činnosti; administratívne služby o 5 %, činnosti v oblasti nehnuteľností o 3,3 %, informácie a komunikácia o 2,8 % a veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov; doprava a skladovanie; ubytovacie a stravovacie služby o 0,2 %.

     Ostatné odvetvia stále neprekonali straty spôsobené pandémiou, na výkonnosť roka 2019 im chýbalo od 2,9 % (pôdohospodárstvo) do 27,7 % (umenie, zábava a rekreácia). V roku 2021 boli v kladných hodnotách všetky výdavkové zložky. Zahraničný dopyt bol medziročne vyšší o 10,2 %, ako aj dovoz výrobkov a služieb o 11,2 %. Domáci dopyt vzrástol o 3,8 % vplyvom rastu tvorby hrubého kapitálu o 13,9 %, z toho tvorba hrubého fixného kapitálu vzrástla o 0,6 %. Rástli všetky zložky konečnej spotreby, výdavky na konečnú spotrebu domácností o 1,1 %, výdavky vo verejnej správe o 1,9 % a výdavky v neziskových inštitúciách slúžiacich domácnostiam o 4,3 %.

Inflácia v roku 2021 dosiahla najvyššiu hodnotu za deväť rokov 3,2 %, ovplyvnil to rýchly rast cien v druhom polroku. Najväčšie položky vo výdavkoch domácností potraviny a bývanie s energiami na celoročnej báze zvýšili ceny pomalšie ako predošlé roky. Obe neprekročili hranicu 2 %, aj keď vývoj v posledných mesiacoch roka 2021 naznačoval dynamickejšie hodnoty.

     Spotrebiteľské ceny na Slovensku v roku 2021 medziročne vzrástli v priemere o 3,2 %. Bola to najvyššia hodnota inflácie od roku 2012 (vtedy ceny vzrástli o 3,6 %). V aktuálnom roku 2021 ceny rástli rýchlejšie ako očakávala odborná verejnosť, v roku 2020 totiž pod vplyvom pandémie inflácia dosiahla len 1,9 %. Ceny v roku 2021 vzrástli vo všetkých 12 hlavných zložkách (odboroch) spotrebného koša. Výrazný vplyv na celkovú úroveň inflácie za rok 2021 mali vyššie ceny v doprave, predovšetkým rast cien pohonných hmôt (palivá a mazadlá) v ročnom priemere o 17,3 %. Tento rast je dôsledkom aj bázického efektu, ceny palív v roku 2020 a 2019 klesali.

     Výrazný vplyv mali tiež rastúce ceny tabakových výrobkov po úprave daní v marci 2021, celoročne sa zdvihli o 13,7 %. Rast cien podporila tiež zásadná redukcia štátu v dotovaní školských obedov pretavená do 13 % rastu závodného stravovania v roku 2021. A k celkovému stavu prispeli aj drahšie noviny a periodiká, ktorých ceny vzrástli v priemere o viac ako 10 %.  Zvyšovanie stavebných materiálov sa zasa prejavilo v imputovanom nájomnom, ktorého cena za celý rok vzrástla o 6,2 % (v roku 2020 to bolo len 1 %). Dynamický rast v tejto zložke sa prejavil od mája minulého roka. Imputované nájomné patrí do najväčšej výdavkovej skupiny slovenských domácností - bývanie a energie.

1Vývoj jadrovej a čistej inflácie v decembri 2021

     V decembri 2021 miera medziročnej inflácie v úhrne dosiahla hodnotu 5,8 %. Jadrová inflácia a čistá inflácia dosiahla zhodne hodnotu 6,4 %. V decembri oproti novembru úhrnnú infláciu ovplyvnila jadrová inflácia 0,19 percentuálneho bodu (p. b.), regulované ceny a nepriame dane úhrnnú infláciu neovplyvnili. Jadrovú infláciu ovplyvnili ceny potravín 0,18 p. b. a čistá inflácia 0,01 p. b.

2        Nezamestnanosť za rok 2021

     Za celý rok 2021 nezamestnanosť medziročne vzrástla o 4,7 %. Počet nezamestnaných dosiahol 187,6 tis. osôb. Miera nezamestnanosti v roku 2021 stúpla o 0,3 p. b. a dosiahla na celoročnej úrovni 6,8 %.  Podľa ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa sa najviac zvýšili počty ľudí bez práce, ktorí naposledy pracovali v obchode (o 4,1 tis.) a v stavebníctve (o 3,4 tis.). Výrazne sa znížil počet nezamestnaných, ktorí naposledy pracovali v oblasti priemyslu (najväčšie zamestnávateľské odvetvie), ich počet minulý rok medziročne klesol o 14,8 %.

     Z regionálneho hľadiska na celoročnej báze počet nezamestnaných vzrástol v troch krajoch. Najvyšší úbytok počtu ľudí bez práce nastal v Bratislavskom kraji (o 15,9 %) a v Nitrianskom kraji (o 12,2 %), nižšie úbytky nastali aj v Trenčianskom, Žilinskom a Prešovskom kraji. Naopak najdynamickejší nárast počtu ľudí bez práce nastal v Trnavskom kraji o 36,2 %, ide však o región s nižším počtom nezamestnaných.

     Miera nezamestnanosti sa za celý rok 2021 najvýraznejšie zvýšila v Košickom kraji (o 2,2 p. b.) a dosiahla úroveň 10,3 %. Najvyššiu mieru nezamestnanosti aj v roku 2021 podobne ako v predošlých rokoch mal Prešovský kraj (11,4 %). Pokles miery nezamestnanosti v rámci bilancie celého roka 2021 nastal v piatich krajoch, najviac v Nitrianskom kraji (o 0,6 p .b.). Najnižšia miera nezamestnanosti je dlhodobo v Bratislavskom kraji, v roku 2021 bolo bez práce 2,6 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva.

2.1Priemerná mesačná mzda zamestnanca v roku 2021

     Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla v roku 2021 hodnotu           1 211 eur. Medziročne sa zvýšila o 6,9 %, tempo jej rastu bolo takmer dvojnásobné ako v roku 2020. Je to druhý najvyšší rast celoročných miezd za posledné desaťročie (vyšší bol len v roku 2019). Súčasne mesačné mzdy vlani vzrástli o 10,9 % v porovnaní s obdobím pred pandémiou, čo predstavovalo nárast 119 eur. Napriek vyššej inflácii sa zvýšil aj reálny rast miezd, za celý rok 2021 boli mzdy reálne vyššie o 3,6 %. V roku 2020 bol reálny rast miezd len na úrovni 1,9 %.  

     Priemerné zárobky medziročne nominálne vzrástli vo všetkých sledovaných 19 odvetviach ekonomiky, vývoj miezd naprieč celou ekonomikou bol však dosť rozdielny. Najnižší rast, o 3,1 % zaznamenali administratívne služby. Relatívne najrýchlejšie rástli mzdy vďaka vyplateným mimoriadnym odmenám a nadčasom za prácu počas pandémie v zdravotníctve a sociálnej pomoci o 13,8 % (na 1 395 eur). Toto odvetvie zaznamenalo zároveň najvýraznejší rast aj v porovnaní so situáciou pred pandémiou. Oproti roku 2019 si pracovníci v zdravotníctve a sociálnej pomoci polepšili v priemere o 267 eur mesačne (o 23,7 %). Najnižší rast nominálnej mzdy oproti obdobiu spred pandémie len o 1,9 % zaznamenali administratívne služby (966 eur). Priemysel, ktorý zamestnáva spomedzi všetkých odvetví najviac ľudí, vykázal rast miezd medziročne na úrovni 8,5 % (na 1 289 eur) a súčasne to bol nárast o viac ako 10 % aj v porovnaní s predkovidovým obdobím.

     Aj v roku 2021, podobne ako v predošlých rokoch, bola priemerná mzda nad celoslovenským priemerom iba v Bratislavskom kraji (1 482 eur). V siedmich krajoch presiahol priemerný hrubý zárobok úroveň 1 000 eur. Prešovský kraj stále zostáva regiónom s najnižšou priemernou mzdou (956 eur). Vlani priemerné mzdy rástli medziročne vo všetkých krajoch, s najvyšším relatívnym prírastkom v Košickom (o 11,1 %) a najnižším v Bratislavskom kraji (o 5,0 %). V porovnaní s rovnakým obdobím pred pandémiou (s rokom 2019) najviac vzrástli mzdy v relatívnom vyjadrení opäť v Košickom kraji o 13,7 % a najmenej v Bratislavskom o 9,1 %.

     

 1. 3.Súhrn kľúčových udalostí a prevádzkových výsledkov finančného roka 

 

Kľúčové udalosti roka

   

Spoločnosť vykázala za obdobie 1. január 2021 do 31. decembra 2021 zisk vo výške 18 tis. EUR. Napriek dosiahnutému kladnému zisku spoločnosť má pomer vlastného imania k záväzkov k 31. decembru 2021 menej ako 8 ku 100. Čiže Spoločnosť je v zmysle Obchodného zákonníka od 01. januára 2022 v kríze. Účtovná závierka za predchádzajúci kalendárny rok 2020 bola schválená na základe zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti dňa 20. mája 2021. Výsledok hospodárenia za rok 2020 zisk vo výške 14 tis. EUR bol na základe zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti dňa 20. mája 2021 preúčtovaný na účet zákonného rezervného fondu a na úhradu neuhradenej straty minulých období.

 

Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 5,30 % p.a. Úrokové výnosy sú vyplácané za každý rok spätne, vždy k 16. decembru každého roka.

 

Dňa 13. decembra sme prijali na náš bankový účet od sesterskej účtovnej jednotky splátku úrokov z poskytnutej pôžičky vo výške 3 239 500 EUR. Zároveň sme 13. decembra vyplácali úroky z dlhopisov za rok 2021 a to vo výške 3 180 000 EUR príslušným majiteľom dlhopisov. Zvyšné peniaze vo výške 59 500 EUR ostali na prevádzkovú činnosť spoločnosti.

 

Spoločnosť si je vedomá, že podľa § 67b Obchodného zákonníka štatutárny orgán spoločnosti, ktorý zistil alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mohol zistiť, že spoločnosť je v kríze, je povinný v súlade s požiadavkami potrebnej odbornej alebo náležitej starosti urobiť všetko, čo by v odbornej situácii urobila iná rozumne starostlivá osoba v obdobnom postavení na jej prekonanie. Novela Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1. januára 2016 zakazuje spoločnosti, ktorá je v kríze vrátiť plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje spolu s príslušenstvom a zmluvnou pokutou. Zákaz vrátenia plnenia nahrádzajúceho vlastné zdroje platí aj v prípade, ak by sa v dôsledku toho spoločnosť do krízy dostala.

 

Tieto skutočnosti indikujú významnú neistotu, ktorá môže vyvolať značné pochybnosti o nepretržitom pokračovaní činnosti Spoločnosti. Spoločnosť obdržala od spoločníka vyhlásenie o jeho finančnej podpore Spoločnosti v blízkej budúcnosti.

 

  Spoločnosť v decembri 2019 uzatvorila zmluvu o poskytnutí pôžičky vo výške 60 000 000 EUR.

     Spoločnosť vydala 16.12.2019 zaknihované dlhopisy s 5,3% úrokovým výnosom splatné v roku 2026. Primárna emisia bola celá upísaná do konca roku 2019 v menovitej hodnote 60 000 000 EUR.

 

Výhľad a priority pre rok 2022

     V roku 2022 sa bude manažment usilovať, aby spoločnosť nebola v kríze a aby nedosiahla záporné vlastné imanie.

 

 1. 4.Zhodnotenie výsledkov hospodárenia 

Finančná pozícia

     Spoločnosť RPF II, s. r. o. v roku 2019 emitovala dlhopisy v menovitej hodnote 60 000 000 EUR a zároveň poskytla pôžičku svojej sesterskej spoločnosti (ARMATI LIMITED). Spoločnosti vznikli v roku 2021 náklady vo výške, ktoré súvisia s emisiou dlhopisov v celkovej výške 37 050 EUR. Výnosy za rok 2021 sú v celkovej výške 3 281 917 EUR a súvisia s poskytnutím pôžičky z roku 2019.      

Spoločnosť v roku 2020 mala náklady, ktoré súviseli s emisiou dlhopisov v celkovej výške 116 102 EUR. Výnosy za rok 2020 boli v celkovej výške 3 348 000 EUR a súviseli s poskytnutím pôžičky (úroky).      

     Dlhodobý finančný majetok spoločnosti je hlavne tvorený zostatkom pôžičky sesterskej spoločnosti ARMATI LIMITED vrátane naakumulovaných úrokov vo výške 60 133 517 EUR. Záväzky k 31.12.2021 predstavujú hodnotu 60 137 264 EUR a sú to najmä záväzky z vydaných dlhopisov vrátane naakumulovaných úrokov.

 

Finančná výkonnosť

 

 

Prehľad nákladov na hospodársku činnosť

 

 

Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

     Od skončenia účtovného obdobia 2021 nedošlo v spoločnosti k žiadnej udalosti osobitného významu.

 

 

 1. 5.Rizikové faktory 

                 Z pohľadu Spoločnosti existujú najmä nasledujúce rizikové faktory, ktoré môžu mať negatívny vplyv  

                na jeho finančnú a hospodársku situáciu, podnikateľskú činnosť a schopnosť plniť záväzky.

Kreditné riziko

     Kreditné riziko znamená riziko neschopnosti dlžníka plniť svoje záväzky z finančných alebo obchodných vzťahov, ktoré môžu viesť k finančným stratám. Spoločnosť je vystavená kreditnému riziku najmä z finančných aktivít, vrátane vkladov v bankách a pôžičiek poskytnutých spriazneným a tretím osobám a iných finančných inštrumentov. Manažment Spoločnosti má zavedenú kreditnú politiku a vystavenie kreditnému riziku je tak monitorované na priebežnej báze.

Riziko likvidity

     Hlavným cieľom riadenia rizika likvidity je obmedziť riziko, že Spoločnosť nebude mať k dispozícii zdroje na pokrytie svojich dlhov, pracovného kapitálu a kapitálových výdavkov, ku ktorým je zaviazaná. Riadenie likvidity Spoločnosti má za cieľ zabezpečiť zdroje, ktoré budú k dispozícii v každom okamihu tak, aby zabezpečili úhradu dlhov, akonáhle sa stanú splatnými. Spoločnosť používa rozličné metódy na riadenie rizika likvidity, napríklad riadi riziko likvidity priebežným monitorovaním plánovaného a aktuálneho cash flow. Spoločnosť môže byť vystavená podmienenému riziku likvidity, ktoré vyplýva z úverových zmlúv a z vydaných dlhopisov, podľa ktorých pri porušení stanovených zmluvných dojednaní môže veriteľ požadovať predčasnú splatnosť úveru, čo môže viesť k dodatočnej potrebe finančných prostriedkov skôr ako podľa pôvodnej zmluvnej splatnosti. Spoločnosť monitoruje plnenie úverových podmienok pravidelne a stanovuje cieľové hodnoty, ktoré majú byť dosiahnuté za účelom neporušenia úverových záväzkov.

 

 1. 6.Systém vnútornej kontroly a manažment rizík 

   Nakoľko Spoločnosť nemá vlastných zamestnancov, správu, riadenie a spracovanie účtovníctva vykonáva spoločnosť EUROVEA Retail Services, s.r.o. na základe zmluvy o postúpení. Pred postúpením túto činnosť vykonávala spoločnosť EUROVEA Services, s.r.o.. Všetky nižšie uvedené popisy sa tykajú zamestnancov tejto Spoločnosti.

     Manažment riadi prevádzkové riziká tak, aby preventívne zabránil finančným stratám a ujmám na dobrom mene Spoločnosti. Manažment má hlavnú zodpovednosť za implementáciu kontrol súvisiacich s riadením prevádzkových rizík v Spoločnosti, a to prostredníctvom štandardov na riadenie prevádzkových rizík, ktoré prostredníctvom finančného a kontrolingového oddelenia monitoruje na pravidelnej báze.

Základné usporiadanie systému vnútornej kontroly:

          Štatutárny orgán, t. j. konateľ spoločnosti zodpovedá za činnosť spoločnosti. Presné vymedzenie jednotlivých kompetencií je súčasťou Stanov Spoločnosti.

     Konateľ priamo riadi Spoločnosť a zadáva úlohy vedúcim jednotlivých oddelení EUROVEA Retail Services, s.r.o.. Jednotlivé oddelenia nemôžu prijímať žiadne záväzky ani vykonať rozhodnutia bez schválenia. Spoločnosť nemá stanovené nákladové rozpočty keďže spoločnosť emituje dlhopisy a poskytuje pôžičky. Prakticky sa tak konateľ nezaoberá mikro riadením, ale deleguje právomoci na vedúcich jednotlivých oddelení, ktorí môžu priamo rozhodovať v rámci svojich kompetencií. S výnimkou veľmi veľkých projektov alebo neobvyklých operácií. Hospodársky výsledok je monitorovaný a vyhodnocovaný na mesačnej báze finančným a kontrolingovým oddelením Spoločnosti, ktoré reportuje priamo konateľovi. O efektivite využívania finančných a ostatných zdrojov Spoločnosti sa rozhoduje pred začatím nového kalendárneho roka a v prípade potrieb sa v priebehu roka robia korekcie.     Spoločnosť je raz ročne auditovaná nezávislým externým audítorom.

Audítorom spoločnosti je v roku 2021 KPMG Slovensko spol. s r. o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava.

Konateľ Spoločnosti pravidelne monitoruje všetky identifikované i novovznikajúce riziká a prispôsobuje im riadenie Spoločnosti na dennej báze.

 

 

 1. 7.Vyhlásenie o správe a riadení Spoločnosti 

 

Kódex správy a riadenia

     Výbor pre audit vykonáva v Spoločnosti činnosti, ktorými spravuje a dodržuje všetky požiadavky na správu a riadenie Spoločnosti, ktoré stanovujú právne predpisy Slovenskej republiky, najmä Obchodný zákonník.

     Spoločnosť sa v roku 2021 neriadila Kódexom správy a riadenia spoločností a to z toho dôvodu, že ho právne predpisy k dodržiavaniu týchto pravidiel nezaväzujú. Pravidlá stanovené v Kódexe správy a riadenia spoločností sa do značnej miery prekrývajú s požiadavkami kladenými na správu a riadenie spoločnosti ustanovenými v právnych predpisoch Slovenskej republiky, preto možno konštatovať, že spoločnosť niektoré pravidlá stanovené v Kódexe správy a riadenia spoločností ku dňu 31.12.2021 fakticky dodržiava. Navyše sa Spoločnosť riadi Prospektom v zmysle zákona o cenných papieroch, ktorý obsahuje všetky údaje o Emitentovi cenných papierov, ručiteľovi a dlhopisoch. Prospekt, ako aj všetky dokumenty v ňom uvedené sú prístupné v sídle Spoločnosti a tiež v elektronickej podobe na internete.

 

Kvalifikovaná účasť na základnom imaní

     Spoločníkom Retail Property Finance II, s. r. o. je spoločnosť TRENESMA LIMITED, so sídlom Kyriakou Matsi, 16 EAGLE HOUSE, 8th floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, Cyperská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Ministerstvom Obchodu, Priemyslu a Cestovného Ruchu, Odbor Registra Spoločností pod registračným číslom: HE 328741, ktorá má 98,50% podiel v Spoločnosti a Ing. Peter Korbačka, ktorý má 1,50% podiel v Spoločnosti..

 

Informácie o základnom imaní

     Výška základného imania Spoločnosti je 50 000 EUR, výška vkladu každého spoločníka je nasledovná:

 1. a)TRENESMA LIMITED vo výške 49 250 EUR, 

 2. b)Ing. Peter Korbačka vo výške 750 EUR. 

Základné imanie bolo splatené dňa 17.09.2019 vkladom na bankový účet vedený v J&T Banka, a. s..

      Spoločnosť nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy alebo obchodné podiely a akcie, dočasné listy ani obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

 

Orgány spoločnosti

 

Valné zhromaždenie a jeho činnosť

 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:

Konatelia

 

 

Konateľom spoločnosti je:

Konateľ (konatelia) vykonáva (vykonávajú) obchodné vedenie spoločnosti v záležitostiach, ktoré nie sú zákonom alebo touto spoločenskou zmluvou zverené do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Do pôsobnosti konateľa (konateľov) patrí najmä:

 

V roku 2021 na zasadnutí valného zhromaždenia/konateľov schválili:

 

 

 

Návrh na rozdelenie zisku a úhrade straty

     Spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie 2021 zisk vo výške 18 402,28 EUR. Návrh štatutárneho orgánu valného zhromaždenia je nasledovný:

 1. 1.povinný prídel do zákonného rezervného fondu z čistého zisku vo výške 5 % v zmysle stanov spoločnosti, t.j.  920,11 EUR, 

 2. 2.úhradu straty minulých období vo výške 17 482,17 EUR. 

Majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly

     K dátumu vyhotovenia tohto dokumentu neboli emitované cenné papiere, ktorých majitelia by disponovali osobitnými právami kontroly.    

 

Dohody medzi majiteľmi cenných papierov

     

    Spoločnosti nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť
k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv.

 

Ostatné doplňujúce údaje

     Spoločnosť nevynakladá žiadne náklady v oblasti výskumu a vývoja. Spoločnosť nemá žiadny negatívny vplyv na životné prostredie.  Spoločnosť nemá významný vplyv na zamestnanosť. Spoločnosť nemá vedomosť o údajoch, ktoré by vyplývali z osobitných predpisov a ktoré by okrem informácií uvedených  v tejto výročnej správe v nej mali byť obsiahnuté. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

     Spoločnosť riadi finančné riziko, finančné toky a sleduje parametre likvidity. Vnútornú kontrolu Spoločnosť zabezpečuje pravidelným sledovaním finančného plánu a celkovej finančnej situácie. Spoločnosť nebola vystavená cenovým rizikám. Úverovému riziku bola Spoločnosť vystavená predovšetkým pri pohľadávkach voči zmluvným partnerom z obchodného styku, pri poskytnutých preddavkoch a úveroch. Spoločnosť má vypracovanú kreditnú politiku a kreditné riziko je tak monitorované na priebežnej báze.    

 

Metódy riadenia

     Metódy riadenia Spoločnosti zahŕňajú finančné plánovanie, získavanie finančných zdrojov, budgeting a finančné analýzy. Spoločnosť tiež kladie dôraz na procesy a riadenie oblastí ako sú prieskum a analýza trhu, marketingové prieskumy, propagácia a brand manažment.      

     Metodika riadenia súvisí s postavením a vymedzením vzájomných vzťahov a kompetencií jednotlivých orgánov spoločnosti. Základné kompetencie orgánov spoločnosti a vymedzenie ich vzájomných vzťahov vyplýva z príslušných právnych predpisov a z platných stanov Spoločnosti.

Spoločnosť nie je zmluvnou stranou dohôd a ani neuzatvorila dohody s nižšie uvedeným obsahom:

 1. a)významná dohoda, ktorej je zmluvnou stranou, a ktorá nadobúda účinnosť, mení sa alebo, ktorej platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; 

 2. b)dohoda uzatvorená medzi ňou a členmi orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie. 

 

Opis Politiky rozmanitosti

     Ciele politiky rozmanitosti vyjadrujú odhodlanie spoločnosti poskytovať rovnakú príležitosť, bez ohľadu na pohlavie, rasu, národnosť, vyznanie, zmenenú pracovnú schopnosť, vek alebo rodinný stav.

     Spoločnosť RPF II, s.r.o. vo svojich orgánoch uplatňuje politiku rozmanitosti. Konkrétnym príkladom je rozdielnosť pohlaví, rozmanitá veková štruktúra jednotlivých členov a tiež rovnaká príležitosť pre osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou, vyznaním, rodinným stavom, čím sa rešpektuje zásada rovnakej príležitosti a odmieta sa tak priama či nepriama diskriminácia.

     Rozmanitosť kompetencií a názorov členov správnych, riadiacich a dozorných orgánov Spoločnosti napomáha správne pochopiť organizáciu a riadenie Spoločnosti. Jej uplatňovanie v uvedených orgánoch umožňuje konštruktívne spochybňovať rozhodnutia manažmentu a byť otvorenejšími voči novým a inovačným myšlienkam a krokom, čím sa zamedzí podobnosti názorov členov.

    Práve uplatňovanie politiky rozmanitosti prispieva k účinnému dohľadu nad manažmentom a
k úspešnej správe a riadeniu Spoločnosti. Preto je dôležité zlepšovať transparentnosť, pokiaľ ide
o uplatňovanú politiku rozmanitosti.

 

Vyhlásenie predstavenstva Spoločnosti

     Individuálna účtovná závierka a výročná správa k 31.12.2021 je vypracovaná v súlade s osobitnými právnymi predpismi a zároveň poskytuje pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku Spoločnosti.

Dátum: 29.3.2022

 

 

 

 

 

Tomáš Zamec

konateľ

 

 1. 8.Správa nezávislého audítora 

 2. 9.Účtovná závierka