Ochrana údajov

Zásady spracúvania osobných údajov spoločnosťou EUROVEA, a. s.

Ochrana osobných údajov a Vášho súkromia je pre nás prioritou. Rešpektujeme Vašu súkromnú a osobnostnú sféru a informujeme Vás o právach dotknutých osôb, ktorých osobné údaje spracúvame. Pri zhromažďovaní a používaní osobných údajov je pre nás najvyššou zásadou byť transparentný v otázke prečo a ako spracúvame osobné údaje.

 

Prečo spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje získavame a následne spracúvame na základe rôznych dôvodov a teda aj na viac účelov, vždy na základe legislatívou stanovených právnych základov.

Na základe Vami udelených súhlasov spracúvame:

 • poskytnuté osobné údaje za účelom zasielania newslettera a informácií súvisiacich so službami poskytovanými spoločnosťou EUROVEA, a. s., s pripravovanými podujatiami a pod.;

 • poskytnuté osobné údaje za účelom zúčastnenia sa na súťažiach organizovaných spoločnosťou EUROVEA, a. s.;

 • vybrané osobné údaje za účelom kontaktovania Vás vybraným komunikačným kanálom v súvislosti s informáciami, o ktoré máte záujem (napr. vo vzťahu k spracúvaniu svojich osobných údajov).

Na základe platných osobitných zákonov spracúvame:

 • fakturačné údaje na vedenie účtovnej agendy;

 • korešpondenčné údaje pre evidenciu došlej a odoslanej pošty.

Na základe oprávnených záujmov EUROVEA, a. s. spracúvame:

 • kontaktné údaje pracovníkov našich klientov a partnerov za účelom nadviazania zmluvnej spolupráce a starostlivosti o existujúcich zákazníkov, rozvoja vzájomnej spolupráce;

 • evidenčné údaje návštev pri fyzickom vstupe do priestorov administratívnych priestorov v rámci Knihy návštev;

 • osobné údaje v prípade oneskoreného prevzatia vecí odložených v prevádzkovaných skrinkách v priestoroch EUROVEA v zmysle uvedeného prevádzkového poriadku skriniek;

 • údaje z kamerového systému na monitorovanie priestoru prístupného verejnosti za účelom ochrany bezpečnosti pracovníkov, návštev a majetku spoločnosti EUROVEA, a. s. a tretích osôb, odhaľovania kriminality.

V rámci našich služieb ponúkame viacero služieb, pri ktorých by sa mohlo zdať, že spracúvame osobné údaje návštevníkov EUROVEA, no nie je tomu tak. Ide napríklad o možnosť zakúpenia a využívania darčekových kariet, ktoré sa predávajú a používajú anonymne. Medzi ďalšie takéto služby patrí aj poskytovanie internetu cez prevádzkovanú wifi sieť pre návštevníkov EUROVEA. Ani v rámci týchto služieb nespracúvame osobné údaje a o podmienkach používania wifi je informovaný každý zákazník pred pripojením sa do našej internetovej siete.

 

Aký typ osobných údajov spracúvame?

Údaje, ktoré spracúvame o dotknutých osobách patria primárne do kategórie bežných osobných údajov. Nespracúvame osobitnú kategóriu osobných údajov.

 

Koho údaje spracúvame?

Dotknutými osobami, ktorých údaje spracúvame v úlohe prevádzkovateľa sú predovšetkým:

 • pracovníci našich zákazníkov a partnerov,

 • pracovníci našich dodávateľov (vrátane subdodávateľov a pridružených osôb našich dodávateľov a subdodávateľov),

 • návštevníci priestorov obchodného centra, administratívnych budov a parkovísk,

 • žiadatelia o predloženie cenovej ponuky a iných obchodných informácií,

 • iné osoby, ktoré sa s nami spoja na základe vlastnej iniciatívy, napr. z dôvodu podania podnetu alebo sťažnosti, vyžiadania spätnej väzby a poskytnutia informácií a inej komunikácie.

Dotknutými osobami, ktorých osobné údaje spracúvame v úlohe sprostredkovateľa sú predovšetkým:

 • osoby, ktorých osobné údaje získame a spracúvame v súvislosti s poskytovaním služieb našim návštevníkom obchodného centra, zákazníkom, partnerom a spoločnostiam, ktoré sú v zmluvnom vzťahu so spoločnosťou EUROVEA, a. s.

 

Ako spracúvame súbory cookies pri návšteve nášho webu?

Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií. Pri návšteve webovej stránky sa tieto súbory stiahnu do počítača, mobilu alebo iného zariadenia používateľa. Pri každej nasledujúcej návšteve sa odošlú späť na pôvodnú stránku, alebo na inú stránku, ktorá daný súbor cookie spozná. Súbory cookies umožňujú na našej webovej stránke rozpoznávať používateľovo zariadenie, ale nie identifikovať samotnú osobu používateľa. Súbory cookies sú vytvorené len na prechodnú dobu. Zaznamenávanie cookies sa začne, keď používateľ otvorí okno prehliadača, a skončí, keď používateľ okno zavrie.

Webstránka EUROVEA používa len základné technické cookies na správne zobrazenie a zabezpečenie funkčnosti stránky, k čomu nepotrebujeme získavať Váš súhlas. V prípade, že si v prehliadači nastavíte zároveň odmietnutie prijímania súborov cookie, naša webstránka nebude tieto súbory spracúvať. Môže to mať ale negatívny dopad na zobrazovanie sa niektorých častí nášho webu. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pokynoch každého webového priehliadača.

Webstránka EUROVEA obsahuje aj odkazy na iné stránky, ktoré sú mimo našej kontroly a tieto zásady ich nepokrývajú. Prevádzkovatelia týchto stránok od Vás môžu získať informácie, ktoré použijú v súlade s vlastnými pravidlami, ktoré sa od našich môžu líšiť.

 

Komu a na základe čoho poskytujeme alebo sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje poskytneme iným stranám výlučne iba vtedy, ak nám to priamo vyplýva zo zákona. Osobné údaje môžeme poskytovať ešte našim spriazneným spoločnostiam a dodávateľom na základe vzájomného zmluvného vzťahu a obchodných podmienok. Tie zaväzujú tieto subjekty dodržiavať bezpečnostné mechanizmy na ochranu osobných údajov a zachovať minimálne rovnakú úroveň bezpečnostných štandardov týkajúcich sa dôvernosti, integrity a dostupnosti údajov tak, aby nedošlo k zníženiu úrovne ochrany nami garantovaných bezpečnostných záruk.

Prenos osobných údajov do tretích krajín nevykonávame.

 

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Bezpečnosť osobných údajov, ktoré spracúvame na poskytovanie našich služieb má u nás vysokú prioritu. Dodržiavame požiadavky legislatívy SR a EÚ, naše interné predpisy zamerané na ochranu údajov a dôverných informácií vychádzajú z požiadaviek medzinárodných bezpečnostných štandardov napr. ISO 27001, so zainteresovanými stranami máme uzatvorené zmluvy so záväzkom zachovania dôvernosti počas spracúvania Vašich osobných údajov a naši pracovníci sú pravidelne preškolení o správnych zásadách a postupoch vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov.

 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame len pre nevyhnutne potrebnú dobu, ktorú máme stanovenú v internom predpise spoločnosti Registratúrny plán a poriadok. Po týchto lehotách sú osobné údaje bezpečne v stanovenej lehote zlikvidované alebo anonymizované.

 

Vykonávame automatizované profilovanie osôb?

V rámci našich spracovateľských činností s osobnými údajmi nevykonávame automatizované profilovanie fyzických osôb.

 

Aké sú Vaše práva vo vzťahu k svojim osobným údajom?

V zmysle aktuálnej platnej legislatívy máte právo na prístup k svojim osobným údajom, na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, ako aj právo vzniesť námietky voči nášmu spracúvaniu.

Všetky svoje práva si môžete uplatniť podaním žiadosti mailom na adrese gdpr@eurovea.com. Pri vybavení Vašej žiadosti sme oprávnení od Vás požadovať predloženie dodatočných identifikačných údajov za účelom jednorazového overenia identity žiadateľa. Vybavením Vašej žiadosti v zmysle práv dotknutých osôb budeme zároveň zohľadňovať naše preukázateľné legitímne dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo na preukázanie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov.

Veríme, že nikdy nebudete potrebovať podať sťažovať na naše používanie osobných údajov. V prípade, že by ste tak predsa len chceli urobiť, svoju sťažnosť prosím pošlite na gdpr@eurovea.com. Budeme sa zaoberať akýmkoľvek sťažnosťami a žiadosťami, ktoré dostaneme, a odpovieme na ne. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR. 

 

Naše kontaktné údaje ako prevádzkovateľa osobných údajov

Ak máte akékoľvek otázky k tomuto vyhláseniu alebo chcete vedieť viac ako a prečo spracúvame Vaše osobné údaje, kontaktujte naše zodpovedné osoby za ochranu osobných údajov niektorým z týchto spôsobov:

Emailom: gdpr@eurovea.com

Listinnou formou na adrese sídla spoločnosti: EUROVEA, a.s., Správa centra, Pribinova 10, 811 09 Bratislava

 

Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie vychádza z aktuálne platnej legislatívy v rámci EÚ a SR. Konkrétne ide o Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 a Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálnosť tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov budeme pravidelne prehodnocovať pre zachovanie transparentnosti komunikácie s dotknutými osobami.

Vyhlásenie o ochrane údajov je účinné od 25.05.2018 a bolo naposledy aktualizované dňa 30.06.2020.

 

 

Doprava:

Autobusom

Autobusové zástavky a linky MHD

 • Malá scéna: 29, 50, 70
 • Nové SND: 29, 78, 90, 133
 • Panorama City: 50, 88, 90

 

Trolejbusom

Trolejbusové zástavky a linky MHD

 • Nové SND: 210

 

Električkou

Zástavky a linky električiek

 • Šafárikovo námestie: 1, 3, 4, 6, 8

Otváracie hodiny:

Obchody Pondelok - Nedeľa 10.00 - 21.00
Food court Pondelok - Nedeľa 10.00 - 22.00
Supermarket Pondelok - Nedeľa 07.00 - 22.00
Fitness Pondelok - Piatok 06.00 - 22.00
Sobota - Nedeľa 08.00 - 22.00
Kino Pondelok - Piatok 10.30 - 22.00
Sobota - Nedeľa 13.30 - 22.00
Olympic Casino    Pondelok - Nedeľa 09.00 - 05.00
McDonald's Pondelok - Nedeľa 08.00 - 23.00

 

Parkovanie:

Pracovné dni vždy 3 hodiny ZDARMA

Víkendy a štátne sviatky prvých 5 hodín ZDARMA

Každá ďalšia hodina len 3.50€**

 

*Víkendové parkovanie: od soboty od 07:00 do pondelka do 07:00. Sviatky: od 07:00 do 07:00 nasledujúceho pracovného dňa.

**Po opustení parkovacích priestorov na dobu min. 2 hod. ďalšie 3 hodiny zdarma, resp. 5 hodín cez víkend.

 

 • Poplatok za stratu parkovacieho lístka je 60 €. V prípade straty parkovacieho lístka, prosím, kontaktujte správu parkoviska +421 2 20 915 116 alebo navštívte Info Kiosk.
 • Možnosť validácie parkovacieho lístka vo vybraných prevádzkach (Billa, Cinema city, Olympic Casino). Validovaný lístok pred výjazdom treba vložiť do platobného parkovacieho automatu.
 • Možnosť bezkontaktnej úhrady parkovania cez aplikáciu ParkDots (okrem validovaných lístkov).

 

Parkovanie možné: Podzemné garáže (-2.p., -3.p.), Parkovisko Olejkárska (pri DPMB, možné parkovanie aj vozidiel s LPG pohonom)

 

Virtuálna prehliadka

HORE