EUROVEA, a. s.

 

Výročná správa 2023

a

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky

a

Správa k ďalším požiadavkám zákona a iných právnych predpisov

 

 

 

 

Obsah

Výročná správa Prílohy:

 1. 1.Správa nezávislého audítora 

 2. 2.Účtovná závierka spoločnosti zostavená k 31. decembru 2023 v členení: 

  • Súvaha k 31. decembru 2023 

  • Výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa 31. decembrom 2023 

  • Poznámky účtovnej závierky k 31. decembru 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výročná správa EUROVEA 2023

 

 

 

 

 

 1. 1.Profil EUROVEA, a. s. 

     EUROVEA, a.s. (ďalej aj ako Spoločnosť) pôsobí na bratislavskom trhu nehnuteľností, kde vlastní a spravuje obchodno-kancelársky komplex EUROVEA zahŕňajúci 60 285 m² obchodných plôch, 25 661 m² kancelárskych plôch.    

     EUROVEA, a.s. sa nezaoberá developerskou činnosťou. Hlavnou činnosťou EUROVEA, a.s. je  prenájom vlastných obchodných a kancelárskych priestorov.

     EUROVEA, a.s. je vlastníkom nehnuteľností a poskytuje priestory na prenájom. Správu majetku, tzv. „Asset manažment“ a „Property manažment“ a ostatné ďalšie služby si objednáva od expertov z odvetvia, pričom správu nehnuteľnosti a prevádzku obchodných a kancelárskych budov zabezpečuje spoločnosť EUROVEA Retail Services, s.r.o.

     Jediným akcionárom EUROVEA, a.s. je spoločnosť Trenesma Limited so 100% podielom na základnom imaní.

Organizačná štruktúra a pozícia EUROVEA, a.s. v skupine:


Portfólio

Obchodné Centrum

Obchodné priestory nákupnej galérie Eurovea s celkovou nájomnou plochou 60 285 m², s aktuálnou obsadenosťou 96,28 % a priemernou dobou do exspirácie nájomných zmlúv 3,0 roku. K 31. decembru 2023 bol celkový zazmluvnený ročný príjem z nájmov obchodnej pasáže a nábrežia vo výške 18,1 milióna EUR.

Kancelárie

Kancelárske budovy Central 1, Central 2 a Central 3 s celkovou nájomnou plochou 24 781 m²
s aktuálnou obsadenosťou 79,33 % a priemernou dobou do exspirácie nájomných zmlúv 3,6 roka.
K 31. decembru 2023 bol celkový zazmluvnený ročný príjem z nájmov kancelárskych priestorov vo výške 4,1 milióna EUR.

 1. 2.Analýza trhov a trendy vývoja  

Vzhľadom ku svojej hlavnej činnosti Spoločnosť súťaží na trhu kancelárskych priestorov a trhu maloobchodných priestorov.

Makroekonomické faktory

Ekonomika SR sa v  poslednom štvrťroku  minulého roka udržala v pluse.

Objem HDP vo 4. štvrťroku 2023 mierne vzrástol  medziročne aj medzikvartálne, čo v súhrne za celý rok udržalo rast ekonomiky nad 1 %.

Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách vo štvrtom štvrťroku 2023 medziročne vzrástol o 1,3 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšil o 1,3 % a medzikvartálne o 0,3 %. V bežných cenách sa vo štvrtom štvrťroku 2023 vytvoril HDP v objeme 32 miliárd eur, čo predstavovalo v porovnaní so štvrtým štvrťrokom 2022 nárast o viac ako 3,1 miliardy eur. Po prepočte do stálych cien hodnota  HDP dosiahla 24,2 mld. eur.

Ekonomika SR v súhrne za celý rok 2023  medziročne vzrástla o 1,1 %.

Rast hrubého domáceho produktu vo 4. štvrťroku 2023 v stálych cenách bol podporený predovšetkým medziročným zvýšením investícií.  V súhrne za celý rok, ekonomický výkon potiahli investície a kladné saldo zahraničného obchodu. Konečná spotreba domácností zostala v útlme.

Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla viac ako 2 milióny 611-tisíc osôb a medziročne počet zamestnancov a podnikateľov vzrástol o 0,3 %. Po očistení o sezónne vplyvy počet zamestnaných osôb v porovnaní so 4. štvrťrokom 2022 vzrástol o 0,2 % a medzikvartálne (v porovnaní s 3. štvrťrokom 2023) o 0,1 %.

Priemerná inflácia za celý rok 2023 dosiahla úroveň 10,5 %

Spotrebiteľské ceny v roku 2023 medziročne rástli ešte stále dvojciferným tempom a inflácia dosiahla štvrtú najvyššiu hodnotu za 30 rokov, od vzniku SR. V porovnaní s rekordnou úrovňou inflácie v roku 2022 prišlo k spomaleniu tempa rastu spotrebiteľských cien. Potraviny s nealkoholickými nápojmi počas roka 2023 zdraželi v priemere o viac ako 17 %, bývanie s energiami o viac ako 9 %. Výrazne tlmiaci účinok na celkovú infláciu malo zlacnenie pohonných hmôt, v priemere o takmer 7 %.

Priemerná ročná inflácia za rok 2023 vzrástla medziročne o 10,5 %. Jej vývoj v jednotlivých mesiacoch bol turbulentný. Zatiaľ čo v prvých mesiacoch rast cien osciloval okolo úrovne 15 %, počas roka postupne klesal až na decembrových necelých 6 %. K téme inflácia za mesiac december zverejňuje Štatistický úrad SR samostatnú informatívnu správu.

V priebehu roka 2023 rástli ceny v priemere vo všetkých 12 hlavných odboroch spotrebného koša. Vysoký rast cien nad úrovňou 10 % bol zaznamenaný v piatich z nich. Z hľadiska hodnotenia vývoja je tiež dôležité, že v šiestich spomedzi všetkých odborov rast cien utlmoval svoje tempo, teda dosiahol nižšie hodnoty ako v roku 2022. Najdynamickejšie spomalenie sa prejavilo v odbore doprava, kde ceny počas roka 2023 v priemere vzrástli len o 1,2 % (v roku 2022 to bol rast 15,7 %). Išlo o vplyv poklesu cien pohonných hmôt.

Významné vplyvy na rast cien v roku 2023

Významný vplyv na priemernú ročnú infláciu mali stále rastúce ceny potravín a nealkoholických nápojov a bývania s energiami. Tieto dve položky tvoria takmer polovicu percent výdavkov slovenských domácností.

V potravinách sa ceny zvýšili v priemere o 17,5 %. Dvojciferný rast sa prejavil v 8 z 9 sledovaných skupín potravín a z toho vyše 20 % rast bol v 3 položkách. Spomalenie zdražovania sa prejavilo v štyroch zložkách, najvýraznejšie pri olejoch a tukoch. Ich ceny vzrástli vlani o 5 %, kým v roku 2022 to bolo až o viac ako 40 %. Medziročné zmiernenie tempa rastu priemerných cien za rok sa prejavilo aj pri mäse, tiež pri mlieku, syroch a vajciach, ako aj pri chlebe s obilninami. Rast cien týchto skupín potravín však bol stále pomerne vysoký, dosahoval v priemere od 17 % do 19 %.

Naopak, spotrebiteľské ceny niektorých vybraných potravín počas roka 2023 rástli rýchlejšie ako v roku 2022, platilo to pre cukor s cukrovinkami, koreniny s prísadami, ryby a zeleninu. Ceny týchto potravín v roku 2023 narástli v priemere o 15 % až 24 %.

Priemerné ceny bývania a energií vzrástli počas roka 2023 o 9,3 % a ich rast bol ovplyvnený najmä zvýšením regulovaných cien elektriny, plynu a tepla pre domácnosti na začiatku roka. Spomedzi piatich zložiek tri rástli pomalšie ako v roku 2022. Najvýraznejšie zmierňovanie nastalo pri imputovanom nájomnom (zohľadňuje aj cenový rast stavebných materiálov), ktorého ceny rástli už len o 5,9 % (v roku 2022 to bolo nad 18 %). Spomalenie rastu cien zaznamenali aj energie, ich rast za rok 2023 bol 11,4 %, čo bola o tretinu nižšia hodnota ako v roku 2022. Pomerne vysoké čísla rastu cien v priemere za rok 2023 zaznamenali pevné palivá, ktoré zdraželi o štvrtinu, a tiež tepelná energia, ktorej cena vzrástla o viac ako 17 %. Naopak, zdynamizovanie rastu cien oproti roku 2022 sa prejavilo napríklad pri cenách odvozu smetí alebo aj pri vodnom a stočnom.

Tretí najvýznamnejší vplyv na vývoj miery inflácie v roku 2023 mali ceny v odbore doprava, kam patria aj pohonné látky. Tie v priemere za rok zlacneli o 6,9 %, pričom v roku 2022 evidovali nárast cien o 26 %. Naopak, vzrástli napríklad ceny autobusovej a mierne aj železničnej osobnej dopravy.

Rýchlejšie ako inflácia rástli ceny vo vzdelávaní, najmä poplatky za školné a školský klub detí v materských a základných školách, počas roka 2023 vzrástli v priemere o takmer 29 %. Ide síce o položku s malou váhou vo výdavkoch domácností, ale jej tempo rastu bolo trikrát vyššie ako v roku 2022. 

Počas roka 2023 dvojciferne vzrástli ceny alkoholu, najmä piva a destilátov, služby zubárov či osobnej starostlivosti, napr. kadernícke služby alebo poistenia v súvislosti s dopravou, poštových služieb, či potreby pre domáce zvieratá. O viac ako 10 % vzrástli aj stravovacie a ubytovacie služby.

V priemere za celý rok 2023 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 10,5 %, za nízkopríjmové domácnosti o 11,1 % a za domácnosti dôchodcov o 10,8 %.

Vývoj jadrovej a čistej inflácie za rok 2023

Pri ročnej priemernej medziročnej inflácii 10,5 % dosiahla jadrová inflácia za rok 2023 hodnotu 11,5 % a čistá inflácia hodnotu 9,5 %. Jadrová inflácia sleduje rast cenovej hladiny po vylúčení vplyvu zmien regulovaných cien (napr. ceny energií) a iných administratívnych opatrení (napríklad úprav daní a podobne). Čistá inflácia je jadrová inflácia bez zmien cien potravín.

Reálne zárobky v roku 2023 rástli vo väčšine odvetví, pokles zamestnanosti sa však nezastavil

Priemerná mzda v roku 2023 rástla medziročne vo všetkých desiatich sledovaných odvetviach, v siedmich z nich dokonca dvojciferným tempom. Rast miezd bol rýchlejší ako rast inflácie v šiestich sektoroch. Pokles zamestnanosti evidovala väčšina odvetví, v priemysle ubudli zamestnanci už piaty rok v rade.

Priemerná nominálna mesačná mzda sa v decembri medziročne zvýšila vo všetkých sledovaných odvetviach, dvojciferne rástla až v polovici z nich. Najvýraznejší rast evidovali činnosti reštaurácií a pohostinstiev o 15,1 % (724 eur), najnižší zase stavebníctvo (1 064 eur) a tiež doprava vrátane skladovania (1 415 eur), obe zhodne o 7 %. Reálne mzdy zamestnancov všetkých sledovaných odvetví počas decembra 2023 boli tiež medziročne vyššie. Ich rast sa pohyboval od 1 % v doprave a skladovaní do 8,7 % v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev.

Vývoj zamestnanosti a miezd za rok 2023

Nominálna mesačná mzda sa v priemere za rok 2023 medziročne zvýšila vo všetkých sledovaných odvetviach. Najviac vzrástla v odvetviach s nižšími mzdami, a to v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 14,4 % (dosiahla 706 eur) a v ubytovaní o 13,8 % (1 082 eur). Dvojciferným tempom sa zvýšila mzda ešte v stavebníctve na hodnotu 1 025 eur, maloobchode na 1 086 eur, vo vybraných trhových službách na 1 395 eur, vo veľkoobchode na 1 466 eur a v priemysle na 1511 eur. Najpomalšie rástli platy v odvetví s najvyššími mzdami, v informáciách a komunikácii, tempo ich medziročného rastu bolo 7,2 % a úroveň priemerného zárobku dosiahla 2 449 eur.

Rast inflácie v roku 2023 postupne spomaľoval a jej úroveň okresávala zárobky menej ako v predchádzajúcom roku. Reálna mzda vzrástla v 6 z 10 sledovaných odvetví, rast sa pohyboval od 0,6 % vo veľkoobchode do 3,5 % v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev. Reálne nižšie mzdy do 3 % boli evidované v sektore informácii a komunikácie, v doprave a skladovaní, v predaji a oprave motorových vozidiel a v priemysle. V dlhodobom porovnaní vývoja reálnych miezd od roku 2009 bol najhorší rok 2022, kedy rast zaznamenalo iba jedno odvetvie, a to ubytovanie. 

Zamestnanosť na Slovensku v priemere za celý rok 2023 sa medziročne zvýšila len v 4 z 10 sledovaných odvetví. Počet zamestnancov vzrástol najviac v informáciách a komunikácii o 2 %, naopak najvýraznejšie poklesol vo veľkoobchode o 2,8 %. V najväčšom zamestnávateľskom odvetví, v priemysle, zamestnanosť klesla najmenej, o 0,6 %. Medziročný úbytok zamestnancov bol však evidovaný už piaty rok po sebe, pokles v roku 2023 bol druhý najnižší. V dlhodobom porovnaní všetky sledované odvetvia zaznamenali rast zamestnanosti v roku 2017 a naopak, jej pokles v roku 2010.

 

 

Vývoj a stav jednotlivých trhov s kancelárskymi a maloobchodnými priestormi

V1 štvrtom kvartáli 2023 celková ponuka kancelárskych priestorov (office stock) v Bratislave predstavovala 2,09 mil. m2. 19 % z tejto ponuky tvoria kancelárske priestory v štandarde A+, 37 % v A a 44 % v B štandarde. V priebehu posledného štvrťroka 2023 pribudla do ponuky jedna kancelárska budova – The Mill. Ide o budovu najvyššieho štandardu A+ s rozlohou 24 500 m2, ktorá bola v čase dokončenia takmer úplne prenajatá.   

Pokiaľ ide o vlastnícku štruktúru, rovnako ako minulý kvartál, približne 4 % budov sú vo vlastníctve štátu a ďalších 12 % sú budovy, ktoré sú vlastnené a plne obsadené tou istou entitou. Celková ponuka na komerčné využitie zostáva na úrovni 84 % z celkových moderných kancelárskych priestorov v Bratislave (1,7 mil. m2).

Zelené budovy

Celkovo máme v Bratislave takmer 852 220 m2 kancelárskych priestorov s platným certifikátom zelenej/trvalo udržateľnej budovy. Jedná sa o 41% celkového objemu kancelárskych priestorov v Bratislave, alebo môžeme hovoriť o počte 45 z 278 budov. Z certifikovanej ponuky má 65 % BREEAM, 4 % kombináciu BREEAM/WELL GOLD a 31 % LEED. Najvyššie hodnotenie BREEAM Outstanding majú v Bratislave iba dve budovy – Twin City Tower a Pribinova 40. V prípade LEED Platinum ide o budovu Ein Park Offices, ktorá zároveň získala certifikát LEED Zero Carbon a stala sa prvou uhlíkovo neutrálnou budovou na Slovensku.

 

Transakcie na trhu kancelárskych priestorov (office take-up)

Nájomné transakcie dosiahli v štvrtom štvrťroku 2023 výmeru 46 700 m2, čo predstavuje 17%-tný nárast v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom. V medziročnom porovnaní objem prenajatých plôch kancelárií klesol o 14 %. Najviac prírastkov tvorili renegociácie v objeme 47 %, nové zmluvy v objeme 41 % a expanzie predstavovali 12%.

Dominoval objem transakcií v sektore IT o výmere 14 500 m2, nasledovaný sektorom profesionálnych služieb. Najväčšia uskutočnená transakcia bola v sektore IT, pričom išlo o renegociáciu s celkovou výmerou 5 600 m2. Celkovo bolo zaznamenaných 15 transakcií s výmerou nad 1 000 m2.

Väčšinu prenajatých priestorov v tomto kvartáli zaznamenal sektor IT  (35,63 %), nasledoval  sektor profesionálnych služieb (28,48%) a farmaceutický sektor (22,41 %).

Neobsadenosť kancelárskych priestorov (office vacancy)

Celková miera neobsadenosti v Bratislave zaznamenala nárast na súčasných 14,20 %. Najnižšiu neobsadenosť evidujeme v centre mesta CC (8,57%), nasleduje vnútorné mesto IC (9,78 %) a južné nábrežie SB (11,26%). Na štvrtom mieste je CBD (16,54%) a na poslednom okrajová časť mesta OC (20,25%).

Nárast neobsadenosti je najvýraznejšie spôsobený presťahovaním veľkého nájomcu z okrajovej časti mesta. V lokalite CBD spôsobilo mierny nárast neobsadenosti dokončenie dvoch nových budov v minulom kvartáli. Na druhej strane však treba poznamenať, že tento kvartál dokončený The Mill disponuje takmer plnou obsadenosťou.

Nájomné (prime rent)

 

Nájomné (prime rent) ostáva na úrovni 18,00 EUR/m2/mesiac.

 

 

 

 1. 3.Súhrn kľúčových udalostí a prevádzkových výsledkov finančného roka 

 

Kľúčové udalosti roka

Spoločnosť v polovici roku 2016 uzatvorila zmluvu o poskytnutí úveru vo výške 250 000 000 EUR s konzorciom bánk na čele s Tatra bankou, a.s., a v roku 2023 pokračovala v jeho splácaní istiny takto: 1. splátka splatná k 31.03.2023 bola uhradená 31.03.2023, 2. splátka splatná 30.06.2023 bola uhradená 30.06.2023, 3. splátka splatná 30.09.2023 bola uhradená 29.09.2023 a 4. splátka splatná 31.12.2022 bola uhradená 29.12.2023. Úroky z poskytnutého úveru boli splácané na kvartálnej báze v zmysle uzatvorenej Zmluvy.

Syndikovaný  bankový úver v zostatkovej hodnote 204 000 tisíc EUR bol splatný 30.9.2023 Spoločnosť vyrokovala s bankami predĺženie splatnosti syndikovaného bankového úveru so splatnosťou 30.09.2025. Spoločnosť podpísala posledný dodatok k aktuálnej úverovej zmluve 27. septembra 2023.

V priebehu roka 2023 sa otvorila nová časť nákupného centra Eurovea, ktorú vlastní spoločnosť Eurovea 2, s. r. o.. Otvorením Eurovea 2 sa zväčšila ponuka značiek v rozšírenom shopping centre, poskytla sa tým väčšia variabilita výberu pri nakupovaní tovaru a ponúkla flexibilita pri výbere služieb čo priamo ovplyvnilo návštevnosť a tržby pôvodnej časti centra Eurovea.

Spoločnosť vykazuje k 31. decembru 2023 emitované dlhopisy v zostatkovej hodnote 100 mil. EUR ako dlhodobé záväzky nakoľko sú splatné k 1. júla 2027.

 

Kľúčové ukazovatele výkonnosti

Z pohľadu prevádzkovej výkonnosti spoločnosť sleduje každý zo segmentov samostatne. V segmente Obchodné centrum a v segmente Kancelárskych priestorov spoločnosť vykázala mierny nárast tržieb.

 

Obchodné centrum

Výkonnosť obchodného centra v niektorých ukazovateľoch rástla, v iných si zachovala približne rovnaké hodnoty, ako v minulom roku. Výnosy z nájmu 18,1 mil. EUR čo je nárast oproti minulému roku približne o 5%. Návštevnosť (Footfall) dosiahla skoro 14 mil. návštevníkov čo je
30 % nárast oproti minulému roku (10,7 mil.). Obsadenosť obchodného centra sa mierne zvýšila oproti minulému roku a dosiahla 96,28 %.

 

Kancelárske budovy

Výnosy z nájmu boli 4,1 mil. EUR. Obsadenosť bola na úrovni 79,33 %, v minulom roku bola na úrovni 87,17 %.

 

Investičné projekty

Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, tak aj v roku 2023, Spoločnosť realizovala investičné projekty. Investičné projekty sa týkali hlavne fit-outov officových nájomcov ako aj retailových nájomcov. Tieto investície do fit-outov vstúpili do obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku. Tieto investície sú na obnovu nákupného centra a aj na zvýšenie komfortu návštevníkov.

     

Výhľad a priority pre rok 2024

V roku 2024 sa bude manažment usilovať o udržanie pozície na trhu a prestíže tak obchodného centra ako aj kancelárskych budov na konkurenčnom trhu. Manažment sa bude aj naďalej snažiť o udržanie a rozvoj kvalitného portfólia nájomcov tak, aby bol zaistený bezpečný a stabilný príjem s potenciálom rastu.

 

 1. 4.Zhodnotenie výsledkov hospodárenia 

Finančná pozícia

 Spoločnosť stanovuje návratnú hodnotu majetku revíziou portfólia nájomcov a ďalším výhľadom pre oba jej segmenty, Obchodné centrum a Kancelárske priestory.

 Dlhodobý finančný majetok spoločnosti je tvorený zostatkom pôžičky materskej spoločnosti TRENESMA LIMITED vrátane naakumulovaných úrokov.

 

Skrátená Súvaha

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

tis. EUR

Auditované

Auditované

Auditované

Spolu majetok

387 291

388 632

390 292

Pozemky

25 564

25 564

25 564

Stavby

238 171

236 508

240 482

Obstarávaný dlhodobý majetok

1 046

1 472

335

Dlhodobý finančný majetok

101 826

98 653

95 481

Obežný majetok

19 431

25 485

27 175

 

 

 

 

Vlastné imanie

70 832

74 534

69 731

Základné imanie

130 708

130 708

130 708

 

 

 

 

Spolu záväzky

308 887

312 520

318 577

Vydané dlhopisy

102 750

103 006

101 423

Dlhodobé bankové úvery

195 000

0

204 000

Krátkodobé záväzky

1 546

2 132

1 428

Bežné bankové úvery

4 000

204 000

8 000

 

 

 

 

Spolu časové rozlíšenie

7 572

1 577

1 988

Časové rozlíšenie

7 572

1 577

1 988

 

 

 

Finančná výkonnosť

 

Skrátený výkaz ziskov a strát

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

tis. EUR

 

 

 

Výnosy z hospodárskej činnosti

36 200

38 850

28 227

Náklady na hospodársku činnosť

26 109

27 115

19 405

Odpisy a opravné položky k majetku

7  918

7 363

7 414

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti

10 091

11 735

8 823

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti

-12 778

-6 932

-6 216

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

-2 687

4 803

2 606

 

 

     Výnosy z hospodárskej činnosti (tržby, služby a ostatné) sú oproti roku 2022 nižšie o 2 650 tis. EUR.

   

 

            Tržby za vlastné výkony a tovar

 

 

2023

2022

2021

2021

2020

tis. EUR 

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Tovar

 

 

 

 

 

Tovar

9

7

8

8

5

 

9

7

8

8

5

Služby

 

 

 

 

 

Nájomné

22 614

21 790

18 761

18 761

19 517

Prefakturácia prevádzkových nákladov

11 677

13 479

7 989

7 989

7 135

Iné

 1 284

 1 498

1 203

1 203

1 228

 

35 575

36 758

27 953

27 953

27 880

 

 

 

 

 

 

Spolu

35  584

36 765

27 961

27 961

27 885

 

 

 

V roku 2023 boli tržby z prenájmu nehnuteľností vo výške 22,6 tis. EUR čo je oproti roku 2022
(21,8 tis. EUR) nárast o 0,8 tis. EUR, tento nárast tržieb za nájomné spôsobili ukončené opatrenia ktoré boli prijaté proti pandémií COVID-19 v roku 2021 a 2022 a nárast indexu spotrebiteľských cien.

 

Prehľad nákladov na nakúpené služby

 

 

2023

2022

2021

tis. EUR

EUR

EUR

EUR

Prefakturované osobné náklady

0

0

0

Náklady súvisiace s vydaním dlhopisov

1

2 433

0

Manažment fees

1 946

1 795

1 645

Právne, ekonomické a iné poradenstvo

250

318

344

Služby pre nájomcov

 

 

 

Public relations, marketing

609

519

457

Upratovanie

1 130

1 200

945

Strážna služba

757

795

772

Opravy a údržba

2 237

2 194

2 238

Príspevky nájomníkom

0

0

16

Audit a poradenstvo

46

50

55

Služby hotel Sheraton

0

0

0

Iné

904

688

678

Spolu

7 880

9 992

7 149

 

 

 

Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Po 31. decembri 2023 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali uvedenie v účtovnej závierke k 31. decembru 2023.

       

 

 1. 5.Rizikové faktory 

            Z pohľadu Spoločnosti existujú najmä nasledujúce rizikové faktory, ktoré môžu mať negatívny vplyv  

               na jeho finančnú a hospodársku situáciu, podnikateľskú činnosť a schopnosť plniť záväzky.

               Závislosť na prenájme nehnuteľností a celkových ekonomických podmienkach

Hospodárske výsledky Spoločnosti sú závislé primárne na udržiavaní čo najvyššej obsadenosti obchodných a kancelárskych nebytových priestorov v komplexe EUROVEA takými nájomcami, ktorí sú ochotní a schopní riadne a včas platiť dohodnuté nájomné. Dopyt po prenájme obchodných a kancelárskych priestorov je závislý okrem iného aj od všeobecných ekonomických podmienok na trhu, ako je rast hrubého domáceho produktu, miera nezamestnanosti, inflácie či investícií. Akákoľvek výraznejšia strata nájomcov, prípadne pokles dopytu po prenájme administratívnych budov alebo kancelárskych plôch by mohla negatívne ovplyvniť hospodársku a finančnú situáciu Spoločnosti.

Riziko konkurencie, zníženia trhového nájomného a cenové riziko

Spoločnosť podniká v oblasti realitného trhu, na ktorom musí pružne reagovať na meniacu sa situáciu, na správanie konkurencie a požiadavky nájomcov a spotrebiteľov. Napriek tomu, že Spoločnosť vlastní jeden z najvýznamnejších obchodno-kancelárskych komplexov v Bratislave, čelí na realitnom trhu veľkému počtu konkurentov, ktorých počet sa neustále zvyšuje s pribúdaním nových realitných projektov. Zvýšenie konkurencie vrátane budovania nových realitných projektov, preto môže nepriaznivo ovplyvniť prevádzkovú činnosť, postavenie na trhu, finančnú výkonnosť a finančné vyhliadky Spoločnosti.

Spoločnosť je tiež vystavená riziku, že trhové nájomné v dôsledku rastúcej konkurencie alebo z iných dôvodov môže mať v budúcnosti aj klesajúcu tendenciu, najmä ak by ponuka obchodných a administratívnych nehnuteľností na prenájom v podstatnej miere prevážila dopyt po nich. Prípadné znižovanie trhového nájomného by mohlo mať negatívny dopad na hospodárenie Spoločnosti.

Kreditné riziko

 Kreditné riziko znamená riziko neschopnosti dlžníka plniť svoje záväzky z finančných alebo obchodných vzťahov, ktoré môžu viesť k finančným stratám. Spoločnosť je vystavená kreditnému riziku najmä z prenájmu nehnuteľností a z finančných aktivít, vrátane vkladov v bankách a pôžičiek poskytnutých tretím osobám a iných finančných inštrumentov. Manažment Spoločnosti má zavedenú kreditnú politiku a vystavenie kreditnému riziku je tak monitorované na priebežnej báze.

Riziko likvidity

Hlavným cieľom riadenia rizika likvidity je obmedziť riziko, že Spoločnosť nebude mať k dispozícii zdroje na pokrytie svojich dlhov, pracovného kapitálu a kapitálových výdavkov, ku ktorým je zaviazaná. Riadenie likvidity Spoločnosti má za cieľ zabezpečiť zdroje, ktoré budú k dispozícii v každom okamihu tak, aby zabezpečili úhradu dlhov, akonáhle sa stanú splatnými. Spoločnosť používa rozličné metódy na riadenie rizika likvidity, napríklad riadi riziko likvidity priebežným monitorovaním plánovaného a aktuálneho cash flow tak, že svoje investície do nehnuteľností financuje dlhodobo, pravidelne ich refinancuje a príjmami z nájomného a zo služieb spojených s nájmom pokrýva krátkodobé záväzky a čiastočne aj investície do nehnuteľností. Spoločnosť môže byť vystavená podmienenému riziku likvidity, ktoré vyplýva z úverových zmlúv a z vydaných dlhopisov, podľa ktorých pri porušení stanovených zmluvných dojednaní môže veriteľ požadovať predčasnú splatnosť úveru, čo môže viesť k dodatočnej potrebe finančných prostriedkov skôr ako podľa pôvodnej zmluvnej splatnosti. Spoločnosť monitoruje plnenie úverových podmienok pravidelne a stanovuje cieľové hodnoty, ktoré majú byť dosiahnuté za účelom neporušenia úverových záväzkov.

Riadenie rizika prostredníctvom zabezpečovacích derivátov

 

Spoločnosť mala uzatvorené tri úrokové swapy s tromi bankami v celkovej nominálnej hodnote                 194 400 000 EUR. Cieľom zabezpečenia bolo zafixovať toky finančných prostriedkov vzťahujúcich sa k premenlivej časti úrokovej miery prijatého syndikovaného úveru (3M Euribor). Kontrakty k úrokovým SWAPom boli platné do 30. septembra 2021.

 

K 31. decembru 2023 spoločnosť neeviduje SWAPy, lebo boli ukončené k 30.9.2021.

 

 1. 6.Systém vnútornej kontroly a manažment rizík 

Nakoľko Spoločnosť nemá vlastných zamestnancov, správu a riadenie obchodného centra a kancelárskych priestorov vykonáva spoločnosť EUROVEA Retail Services, s.r.o. na základe zmlúv o správe a riadení. Všetky nižšie uvedené popisy sa tykajú zamestnancov tejto Spoločnosti.

Manažment riadi prevádzkové riziká tak, aby preventívne zabránil finančným stratám a ujmám na dobrom mene Spoločnosti. Manažment má hlavnú zodpovednosť za implementáciu kontrol súvisiacich s riadením prevádzkových rizík v Spoločnosti, a to prostredníctvom štandardov na riadenie prevádzkových rizík, ktoré prostredníctvom finančného a kontrolingového oddelenia monitoruje na pravidelnej báze.

 

Základné usporiadanie systému vnútornej kontroly:

Predstavenstvo zodpovedá za činnosť Spoločnosti Dozornej rade a tá je zodpovedná Valnému zhromaždeniu. Presné vymedzenie jednotlivých kompetencií je súčasťou Stanov Spoločnosti.

     Predstavenstvo priamo riadi Spoločnosť a zadáva úlohy vedúcim jednotlivých oddelení. Jednotlivé oddelenia nemôžu prijímať žiadne záväzky ani vykonať rozhodnutia bez schválenia predstavenstva, ktoré používa ako nástroj finančného riadenia Spoločnosti nákladové rozpočty. Prakticky sa tak predstavenstvo nezaoberá mikro riadením, ale deleguje právomoci na vedúcich jednotlivých oddelení, ktorí môžu priamo rozhodovať v rámci svojho schváleného rozpočtu, s výnimkou veľmi veľkých projektov alebo neobvyklých operácií.  Rozpočty a ich čerpanie je monitorované a vyhodnocované na mesačnej báze finančným a kontrolingovým oddelením Spoločnosti, ktoré reportuje priamo predstavenstvu. O efektivite využívania finančných a ostatných zdrojov Spoločnosti sa rozhoduje už pri schvaľovaní jednotlivých rozpočtov na prevádzku a investície pred začatím nového fiškálneho roka a v prípade potrieb sa v priebehu roka robia korekcie rozpočtov.

Spoločnosť je raz ročne auditovaná nezávislým externým audítorom. Nad činnosťou audítora dohliada dozorná rada, ktorá vykonáva činnosti výboru pre audit.

Audítorom spoločnosti je v roku 2023 KPMG Slovensko spol. s r. o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava.

Predstavenstvo Spoločnosti pravidelne monitoruje všetky identifikované i novovznikajúce riziká a prispôsobuje im riadenie Spoločnosti na dennej báze.

 

 1. 7.Vyhlásenie o správe a riadení Spoločnosti 

 

Kódex správy a riadenia

Činnosti výboru pre audit vykonávala v Spoločnosti v roku 2023 dozorná rada, ktorá spravuje a dodržuje všetky požiadavky na správu a riadenie spoločnosti, ktoré stanovujú právne predpisy Slovenskej republiky, najmä Obchodný zákonník.

Spoločnosť sa v roku 2023 neriadila Kódexom správy a riadenia spoločností a to z toho dôvodu, že ju právne predpisy k dodržiavaniu týchto pravidiel nezaväzujú. Pravidlá stanovené v Kódexe správy a riadenia spoločností sa do značnej miery prekrývajú s požiadavkami kladenými na správu a riadenie spoločnosti ustanovenými v právnych predpisoch Slovenskej republiky, preto možno konštatovať, že spoločnosť niektoré pravidlá stanovené v Kódexe správy a riadenia spoločností ku dňu 31.12.2023 fakticky dodržiava. Navyše sa Spoločnosť riadi Prospektom v zmysle zákona o cenných papieroch, ktorý obsahuje všetky údaje o Emitentovi cenných papierov, ručiteľovi a dlhopisoch. Prospekt, ako aj všetky dokumenty v ňom uvedené sú prístupné v sídle Spoločnosti a tiež v elektronickej podobe na internete.

 

Kvalifikovaná účasť na základnom imaní

 Akcionárom EUROVEA, a.s. je spoločnosť TRENESMA LIMITED, so sídlom EAGLE HOUSE, 8th floor, Agioi Omologites, Kyriakou Matsi, 16, Nikózia 1082, Cyperská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Ministerstvom Obchodu, Priemyslu a Cestovného Ruchu, Odbor Registra Spoločností pod registračným číslom: HE 328741, ktorá vlastní 100% akcií Spoločnosti.

 

Informácie o základnom imaní

     Výška základného imania Spoločnosti je 130 707 756 EUR a je rozvrhnuté na 100 kusov zaknihovaných kmeňových akcií v listinnej podobe na meno v menovitej hodnote 1 015 721 EUR a 88 kusov zaknihovaných kmeňových akcií v listinnej podobe na meno v menovitej hodnote 331 087 EUR. Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je podmienená schválením dozornou radou Spoločnosti.

Akcie Spoločnosti nie sú prijaté na obchodovanie na žiadnych trhoch. Spoločnosť nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy alebo obchodné podiely.

Spoločnosť vydala 7.9.2016 podriadené dlhopisy s pevným úrokovým výnosom 4,5% p.a. splatné v roku 2022. Primárna emisia bola celá upísaná v roku 2016 v menovitej hodnote 100 000 000 EUR. V roku 2022 bol vyplatený úrokový výnos držiteľom dlhopisov vo výške 4 244 000 EUR a aj celá menovitá hodnota dlhopisov.

Spoločnosť vydala 1.7.2022 podriadené dlhopisy s pevným úrokovým výnosom 5,5% p.a. splatné v roku 2027. Primárna emisia bola celá upísaná v roku 2022 v menovitej hodnote 100 000 000 EUR.

 

Popis práv akcionárov

Práva akcionárov sú určené právnymi predpismi, najmä Obchodným zákonníkom a stanovami Spoločnosti (najmä čl. 5).

Základnými právami akcionárov sú právo zúčastňovať sa na riadení Spoločnosti, na zisku Spoločnosti a na likvidačnom zostatku Spoločnosti.

Právo zúčastňovať sa na riadení Spoločnosti akcionári uplatňujú svojou účasťou na Valnom zhromaždení (osobne alebo v zastúpení).

 

Valné zhromaždenie a jeho činnosť

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti.

Valné zhromaždenie rozhoduje o:

 1. a.akýchkoľvek zmenách stanov, pokiaľ Obchodný zákonník kogentne neustanovuje inak; 

 1. b.akýchkoľvek zmenách predmetu podnikania Spoločnosti; 

 1. c.zmene práv spojených s akýmkoľvek druhom akcií; 

 1. d.premene akcií z listinných akcií na zaknihované akcie a naopak; 

 1. e.umorení, kúpe alebo inom nadobudnutí akýchkoľvek akcií alebo iných cenných papierov Spoločnosti Spoločnosťou (pokiaľ sa v zmysle platného práva vyžaduje rozhodnutie valného zhromaždenia v súvislosti s čímkoľvek z uvedeného); 

 1. f.zvýšení alebo znížení alebo inej zmene základného imania Spoločnosti alebo o vytvorení, pridelení alebo vydaní akýchkoľvek akcií alebo akýchkoľvek iných cenných papierov alebo o udelení akýchkoľvek opcií alebo práv na upísanie alebo na premenu akéhokoľvek nástroja na tieto akcie, podiely alebo cenné papiere (pokiaľ sa v zmysle platného práva vyžaduje súhlas valného zhromaždenia v súvislosti s čímkoľvek z uvedeného), vrátane podmieneného zvýšenia základného imania, poverenia predstavenstva na zvýšenie základného imania a vydania vymeniteľných alebo prioritných dlhopisov; 

 1. g.likvidácii, dobrovoľnom zrušení,  výmaze, zlúčení, splynutí, včlenení do iného subjektu, rozdelení Spoločnosti alebo o zmene jej právnej formy; 

 1. h.schvaľovaní zmluvy o predaji podniku Spoločnosti alebo zmluvy o predaji časti podniku Spoločnosti; 

 1. i.schvaľovaní riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky; 

 1. j.rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém; 

 1. k.voľbe a odvolaní členov dozornej rady okrem členov dozornej rady, ktorých volia a odvolávajú zamestnanci Spoločnosti v súlade s platným právnym predpisom a v rozsahu, v akom to platný právny predpis vyžaduje, a o vymenovaní predsedu dozornej rady; 

 1. l.uzatvorení alebo zmene akejkoľvek zmluvy o výkone funkcie medzi Spoločnosťou a členom predstavenstva resp. členom dozornej rady; 

 1. m.pravidlách odmeňovania členov predstavenstva Spoločnosti a členov dozornej rady; 

 1. n.všetkých iných záležitostiach, ktoré platný právny predpis alebo tieto stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia; 

 2. o.voľbe a odvolaní členov predstavenstva, a o vymenovaní predsedu predstavenstva. 

 V roku 2023 Valné zhromaždenie okrem schválenia účtovnej závierky za rok 2022, a schválenia zmluvnej dokumentácie k dodatku syndikovaného bankového úveru nevykonalo žiadne iné rozhodnutia.

 

Predstavenstvo

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti. Je oprávnené konať v mene Spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje Spoločnosť voči tretím osobám, v konaní pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť Spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti. Predstavenstvo vykonáva obchodné vedenie Spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť riadne vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov Spoločnosti, okrem iného predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku, vrátane určenia výšky, spôsobu a miesta vyplatenia dividend a tantiém a návrh na úhradu strát. Predstavenstvo tiež zvoláva valné zhromaždenie Spoločnosti.

Predstavenstvo má troch členov, volených a odvolávaných valným zhromaždením Spoločnosti. Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba. Funkčné obdobie člena predstavenstva je dva roky. Predsedu a podpredsedu predstavenstva menuje valné zhromaždenie spomedzi členov predstavenstva.

V mene Spoločnosti koná a za Spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne a ostatní členovia predstavenstva vždy dvaja spoločne.

Prehľad o členoch predstavenstva Spoločnosti v roku 2023:

Ing. Peter Korbačka - predseda predstavenstva

Radoslav Mokrý - člen predstavenstva

Mgr. Jana Tomová - člen predstavenstva

 

Dozorná rada

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom Spoločnosti.

V zmysle Obchodného zákonníka a stanov Spoločnosti dozorná rada dohliada na činnosť predstavenstva a na podnikanie Spoločnosti. Dozorná rada zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie, ak si to vyžaduje záujem Spoločnosti, vrátane prípadov, ak dozorná rada odhalí závažné porušenie povinností členov predstavenstva alebo podstatné nedostatky v činnostiach Spoločnosti. Dozorná rada je oprávnená overovať, či Spoločnosť vykonáva svoje podnikanie v súlade s platnými právnymi predpismi, stanovami Spoločnosti a pokynmi valného zhromaždenia.

Dozorná rada preskúmava účtovné závierky Spoločnosti ako aj návrh na rozdelenie zisku a úhradu strát a predkladá svoje stanovisko k týmto záležitostiam valnému zhromaždeniu (ak sa podľa platných právnych predpisov vyžaduje). Dozorná rada tiež udeľuje predchádzajúce schválenie v prípadoch ustanovených v Obchodnom zákonníku a stanovách Spoločnosti.

Dozorná rada okrem činností zverených jej do pôsobnosti Obchodným zákonníkom alebo stanovami Spoločnosti vykonáva od 15.11.2016 aj činnosti výboru pre audit v zmysle zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Výbor pre audit je súčasťou vnútornej kontroly v Spoločnosti a sleduje zostavenie účtovnej závierky a odporúča schválenie audítora na výkon štatutárneho auditu pre účtovnú závierku. Zároveň preveruje  a sleduje nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, predovšetkým preveruje vhodnosť poskytovania neaudítorských služieb a služieb poskytovaných štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou. Ďalej sleduje efektivitu vnútornej kontroly, interného auditu a systémov riadenia rizík v Spoločnosti, ak ovplyvňujú zostavovanie účtovnej závierky.

Dozorná rada pozostáva z troch členov. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Predsedu a podpredsedu dozornej rady menuje valné zhromaždenie spomedzi jej členov. Funkčné obdobie členov dozornej rady je dva roky, ibaže by sa člen dozornej rady funkcie vzdal alebo by sa výkon jeho funkcie skončil inak.

Prehľad o členoch dozornej rady Spoločnosti v roku 2023:

 

Ing. Eva Kvetáková

Ing. Roman Korbačka

Mgr. Eva Pribičková

 

Návrh na rozdelenie zisku a úhrade straty

Spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie 2023 stratu vo výške 2 686 519 EUR. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu na preúčtovanie straty na účet neuhradených strát minulých rokov.

 

Majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly

 K dátumu vyhotovenia tohto dokumentu neboli emitované cenné papiere, ktorých majitelia by disponovali osobitnými právami kontroly.    

 

Dohody medzi majiteľmi cenných papierov

 Spoločnosti nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a hlasovacích práv.

 

 

 

Ostatné doplňujúce údaje

Spoločnosť nevynakladá žiadne náklady v oblasti výskumu a vývoja. Spoločnosť nemá žiadny negatívny vplyv na životné prostredie.  Spoločnosť nemá významný vplyv na zamestnanosť. Spoločnosť nemá vedomosť o údajoch, ktoré by vyplývali z osobitných predpisov a ktoré by okrem informácií uvedených  v tejto výročnej správe v nej mali byť obsiahnuté. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť riadi finančné riziko, finančné toky a sleduje parametre likvidity. Vnútornú kontrolu Spoločnosť zabezpečuje pravidelným sledovaním finančného plánu a celkovej finančnej situácie. Spoločnosť nebola vystavená cenovým rizikám. Úverovému riziku bola Spoločnosť vystavená predovšetkým pri pohľadávkach voči zmluvným partnerom z obchodného styku, pri poskytnutých preddavkoch a úveroch. Spoločnosť má vypracovanú kreditnú politiku a kreditné riziko je tak monitorované na priebežnej báze.    

 

Metódy riadenia

Metódy riadenia Spoločnosti zahŕňajú finančné plánovanie, získavanie finančných zdrojov, budgeting a finančné analýzy. Spoločnosť tiež kladie dôraz na procesy a riadenie oblastí ako sú prieskum a analýza trhu, marketingové prieskumy, propagácia a brand manažment.      

Metodika riadenia súvisí s postavením a vymedzením vzájomných vzťahov a kompetencií jednotlivých orgánov spoločnosti. Základné kompetencie orgánov spoločnosti a vymedzenie ich vzájomných vzťahov vyplýva z príslušných právnych predpisov a z platných stanov Spoločnosti.

Spoločnosť nie je zmluvnou stranou dohôd a ani neuzatvorila dohody s nižšie uvedeným obsahom:

 1. a)významná dohoda, ktorej je zmluvnou stranou, a ktorá nadobúda účinnosť, mení sa alebo, ktorej platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; 

 2. b)dohoda uzatvorená medzi ňou a členmi orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie. 

 

Opis Politiky rozmanitosti

Ciele politiky rozmanitosti vyjadrujú odhodlanie spoločnosti poskytovať rovnakú príležitosť, bez ohľadu na pohlavie, rasu, národnosť, vyznanie, zmenenú pracovnú schopnosť, vek alebo rodinný stav.

Spoločnosť EUROVEA, a.s. vo svojich orgánoch – Valnom zhromaždení, Dozornej rade a Predstavenstve uplatňuje politiku rozmanitosti. Konkrétnym príkladom je rozdielnosť pohlaví, rozmanitá veková štruktúra jednotlivých členov a tiež rovnaká príležitosť pre osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou, vyznaním, rodinným stavom, čím sa rešpektuje zásada rovnakej príležitosti a odmieta sa tak priama či nepriama diskriminácia.

Rozmanitosť kompetencií a názorov členov správnych, riadiacich a dozorných orgánov Spoločnosti napomáha správne pochopiť organizáciu a riadenie Spoločnosti. Jej uplatňovanie v uvedených orgánoch umožňuje konštruktívne spochybňovať rozhodnutia manažmentu a byť otvorenejšími voči novým a inovačným myšlienkam a krokom, čím sa zamedzí podobnosti názorov členov.

Práve uplatňovanie politiky rozmanitosti prispieva k účinnému dohľadu nad manažmentom a
k úspešnej správe a riadeniu Spoločnosti. Preto je dôležité zlepšovať transparentnosť, pokiaľ ide
o uplatňovanú politiku rozmanitosti.

Opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke:

 

      Systém vnútornej kontroly Spoločnosti EUROVEA, a.s. pozostáva z troch úrovní:

 

 1. 1.Štatutárna úroveň, ktorú zabezpečuje: 

 

Dozorná rada – je najvyšší kontrolný orgán Spoločnosti, ktorý prostredníctvom Výboru pre audit kontroluje najdôležitejšie účtovné záležitosti, vrátane mimoriadnych operácií a transakcií, analyzuje výkazy Spoločnosti na pravidelnej báze a monitoruje prípravu koncoročných finančných výkazov Spoločnosti.

 

Predstavenstvo – ako najvyšší výkonný orgán Spoločnosti pravidelne monitoruje všetky identifikované i novovznikajúce riziká a prispôsobuje im riadenie Spoločnosti na dennej báze.

 

 1. 2.Výkonná úroveň 

Predstavenstvo zadáva úlohy manažérom jednotlivých oddelení. Manažéri jednotlivých oddelení nemôžu prijímať žiadne záväzky ani vykonať rozhodnutia bez schválenia predstavenstva, ktoré používa ako nástroj finančného riadenia Spoločnosti nákladové rozpočty. Prakticky sa tak Predstavenstvo nezaoberá mikro riadením, ale deleguje právomoci na manažérov jednotlivých oddelení, ktorí môžu priamo rozhodovať v rámci svojho schváleného rozpočtu, s výnimkou veľmi veľkých projektov alebo neobvyklých operácií.

 

 1. 3.Kontrolná úroveň 

 

Kontrolná úroveň je v Spoločnosti zabezpečovaná finančným a kontrolingovým oddelením, ktoré je zodpovedné za pravidelné mesačné monitorovanie, vyhodnocovanie rozpočtov a sledovanie ich čerpania. Finančné a kontrolingové oddelenie Spoločnosti reportuje priamo Predstavenstvu. O efektivite využívania finančných a ostatných zdrojov Spoločnosti sa rozhoduje už pri schvaľovaní jednotlivých rozpočtov na prevádzku a investície pred začatím nového fiškálneho roka a v prípade potrieb sa v priebehu roka robia korekcie rozpočtov.

 

Systém riadenia rizík v Spoločnosti je tvorený Dozornou radou a Predstavenstvom.

 

Predstavenstvo zodpovedá za činnosť Spoločnosti Dozornej rade a tá je zodpovedná Valnému zhromaždeniu. Presné vymedzenie jednotlivých kompetencií je súčasťou Stanov Spoločnosti.

 

Vyhlásenie predstavenstva Spoločnosti

Individuálna účtovná závierka a výročná správa k 31.12.2023 je vypracovaná v súlade s osobitnými právnymi predpismi a zároveň poskytuje pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku Spoločnosti.

Dátum: 02.04.2024